Algemene voorwaarden

1. INLEIDENDE BEPALING

ARTIKEL 1, LID 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Verhuurder: eigenaar van een vakantieaccommodatie, die aan het publiek of aan een groep personen een verblijf aanbiedt in zijn vakantieaccommodatie op de internetsite van Uphill.

B. Huurovereenkomst: overeenkomst waarbij de verhuurder zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een verblijf in zijn vakantieaccommodatie.

C. Huurder: de wederpartij van de verhuurder, of degene te wiens behoeve het verblijf in de vakantieaccommodatie van de verhuurder bedongen is en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie de rechtsverhouding tot de verhuurder is overgedragen overeenkomstig artikel 8 van deze huurvoorwaarden.

D. Uphill: het bedrijf Uphill Vakantiehuizen V.O.F., ook bekend als Uphill  Travel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33244289, dat:

- op haar internetsite(s) www.uphill.nl,  namens de verhuurder een verblijf aanbiedt in de vakantieaccommodatie van de verhuurder; en

- dat bemiddelt bij het afsluiten van huurovereenkomsten.

E. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

F. Kantooruren; maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

G. Communicatiekosten; telefoon-, telefax- en telegramkosten. 

ARTIKEL 1, LID 2

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten. 

ARTIKEL 1, LID 3

De bedragen die in deze voorwaarden worden vermeld zijn inclusief BTW voor zover van toepassing.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

ARTIKEL 2, LID 1

De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod op de internetsite van Uphill. Deze aanvaarding geschiedt middels boeking door de huurder op de internetsite van Uphill. Een telefonisch afgesloten huurovereenkomst wordt door de huurder altijd bevestigd middels email. Uphill bevestigt het afsluiten van de huurovereenkomst schriftelijk of per email na ontvangst van het reserveringsformulier van de internetsite of de boekingsbevestigings-email van de huurder.

ARTIKEL 2, LID 2

Het aanbod van Uphill is vrijblijvend en kan door Uphill worden herroepen, maar alleen uiterlijk binnen 8 kantooruren na definitieve aanvaarding.

ARTIKEL 2, LID 3

Huurder zal aan Uphill de voor het sluiten van de huurovereenkomst benodigde gegevens van hemzelf en eventuele medereizende(n) verstrekken. 

ARTIKEL 2, LID 4

Hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien is degene die een huurovereenkomst aangaat namens of ten behoeve van een ander. De andere huurder(s) is (zijn) voor zijn (hun) deel aansprakelijk. 

ARTIKEL 2, LID 5

De vakantieaccommodaties zijn opgenomen op de internetsite (www.uphill.nl) van Uphill. Alle op de internetsite www.uphill.nl verstrekte informatie over een vakantieaccommodatie van de verhuurder, alsmede de op de internetsite voor het overige vermeldde algemene informatie voor de huurder betreffende de huur van een vakantieaccommodatie via Uphill, maken deel uit van de huurovereenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen op de Uphill internetsite, de boekingsfactuur/bevestiging en de reisbescheiden binden Uphill niet. Wijzigingsverzoeken in de huurovereenkomst behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Uphill. Uphill heeft het recht de wijzigingskosten à € 15,00 per boeking in rekening te brengen, alsmede communicatiekosten en eventuele extra, direct met het verzoek verband houdende door de verhuurder of een dienstverlener gemaakte kosten.

ARTIKEL 2, LID 6

Aankomst- en vertrektijden staan op de internetsite van Uphill vermeld. Huurder kan bij het tot stand komen van de huurovereenkomst verzoeken om een afwijkende aankomst- en/of vertrektijd. Eventueel daaraan verbonden communicatiekosten kunnen aan huurder in rekening gebracht worden. De definitieve, overeengekomen aankomst- en vertrektijden staan vermeld in de reisbescheiden.

ARTIKEL 2, LID 7

Verhuurder en Uphill dragen geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

3. BETALING

ARTIKEL 3, LID 1

Huurder dient bij de totstandkoming van een huurovereenkomst een bedrag te voldoen aan Uphill ter grootte van 40 % van de totale overeengekomen reissom.

ARTIKEL 3, LID 2

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode in bezit te zijn Uphill. De huurder is in verzuim indien hij niet tijdig betaalt. Uphill zal hem daar schriftelijk op wijzen en hem de mogelijkheid geven het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Blijft betaling ook dan uit dan wordt de huurovereenkomst geacht geannuleerd te zijn op de dag van het verzuim en in dat geval zijn de annuleringsbepalingen in artikel 9 van toepassing en worden reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. 

ARTIKEL 3, LID 3

Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode, dient de huurder terstond de gehele overeengekomen reissom aan UpHill te betalen.

ARTIKEL 3, LID 4

Huurder dient bij de totstandkoming van de huurovereenkomst - naast het bedrag genoemd in artikel 3, lid 1 - volledig te voldoen de boekingskosten en de premie voor gesloten reisverzekeringen.

4. REISSOM

ARTIKEL 4, LID 1

De gepubliceerde reissom geldt per wooneenheid, tenzij anders is aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals vermeld op de site onder prijsinformatie. 

ARTIKEL 4, LID 2

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, heffingen, geldkoersen en belastingen, zoals die aan Uphill bekend waren ten tijde van publicatie op de internetsite. 

ARTIKEL 4, LID 3

Uphill zal, na tijdige betaling van de totale overeengekomen reissom, de reissom in het tijdvak vanaf 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode niet wijzigen. 

ARTIKEL 4, LID 4

Ingeval van niet tijdige betaling van de totale overeengekomen reissom heeft Uphill het recht om de reissom te verhogen in verband met veranderingen van de toepasselijke wisselkoersen. Uphill zal aangeven hoe de verhoging van reissom tot stand gekomen is.

5. INFORMATIE

ARTIKEL 5, LID 1

De huurder dient bij vertrek en gedurende de reis naar de vakantieaccommodatie in bezit te zijn van alle benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart, bewijzen van inentingen en vaccinaties, geldig rijbewijs, eventueel vereiste visa en geldige autoaansprakelijkheidsverzekering (groene kaart). De huurder is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de benodigde noodzakelijke (reis)documentenen, eventuele visa en formaliteiten op gezondheidsgebied en de geldigheid ervan.

ARTIKEL 5, LID 2

Indien de huurder de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, schade en gevolgen voor rekening van de huurder. 

ARTIKEL 5, LID 3

Uphill zal aan de huurder informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskosten - en een reisverzekering.

6. REISBESCHEIDEN

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode van het (eerst) geboekte verblijf door Uphill in het bezit worden gesteld van de huurder, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen overschreden moet worden.

7. WIJZIGING DOOR HUURDER

ARTIKEL 7, LID 1

Na de totstandkoming van de huurovereenkomst kan de huurder een wijziging aan Uphill verzoeken in personenaantal, in aankomstdatum/tijd of vertrekdatum/tijd (maar alleen binnen de afgesloten huurperiode) of mee te nemen huisdier. Uphill zal deze wijziging voor zover mogelijk en toegestaan aanbrengen en per email of schriftelijk aan de huurder bevestigen. De eventueel gewijzigde reissom wordt door de huurder voldaan conform de regels in artikel 3. Tevens vergoedt de huurder de wijzigingskosten ad € 15,00.

ARTIKEL 7, LID 2

Uphill zal de huurder over de verzochte wijziging(en) zo spoedig mogelijk berichten en een afwijzing van het verzoek met argumenten onderbouwen. Indien een verzoek tot wijziging toch wordt gehandhaafd, ondanks een afwijzing door Uphill, dan geldt dit als een annulering van de huurovereenkomst en zijn de annuleringsvoorwaarden in artikel 9 van toepassing. Als Uphill het verzoek tot wijziging afwijst en de huurder reageert niet, dan wordt de oorspronkelijke huurovereenkomst uitgevoerd.

ARTIKEL 7, LID 3

Een wijziging zal in het algemeen niet mogelijk zijn vanaf 28 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode.

8. IN-DE-PLAATS-STELLING

ARTIKEL 8, LID 1

De huurder en eventuele medereizende(n) kunnen zich, tijdig voor de dag van aanvang van de huurperiode, laten vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:

A. de ander voldoet aan alle aan de huurovereenkomst verbonden voorwaarden.

B. het verzoek voor de in-de-plaatsstelling wordt uiterlijk 7 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode bij Uphill ingediend of in ieder geval zodanig op tijd dat de benodigde handelingen op tijd kunnen worden verricht.

C. de voorwaarden van de verhuurder of de voorwaarden van de bij de uitvoer van de huurovereenkomst betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.

ARTIKEL 8, LID 2

De oorspronkelijke huurder en degene die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke huurder optreed zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nog verschuldigde reissom, de wijzigingskosten zoals genoemd in artikel 7 lid 1 en eventuele extra kosten als gevolg van de in-de-plaatsstelling. Tevens is degene, die als plaatsvervanger optreedt van de oorspronkelijke huurder, gehouden de eventuele extra verschuldigde reissom ten gevolge van bewoning van de vakantieaccommodatie door meer personen dan in de oorspronkelijke overeenkomst was afgesproken aan Uphill te voldoen conform de regels in artikel 3.

9. ANNULERING DOOR HUURDER

ARTIKEL 9, LID 1

Indien de huurovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd, is de huurder, naast de reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd aan Uphill. De annuleringskosten bedragen:

A. 100% van de reissom bij annulering op de dag van aanvang van de huurperiode of later.

B. 90% van de reissom bij annulering vanaf de 28-ste dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de huurperiode.

C. 60% van de reissom bij annulering vanaf de 42-ste dag (inclusief) tot de 28-ste dag vóór de dag van aanvang van de huurperiode.

D. 30% van de reissom bij annulering tot 42 dagen vóór dag van aanvang van de huurperiode. 

ARTIKEL 9, LID 2

De annuleringskosten genoemd in dit artikel zullen de reissom niet overstijgen. 

ARTIKEL 9, LID 3

Als de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest en derhalve geen annulering plaatsvindt, is artikel 8 van toepassing. 

ARTIKEL 9, LID 4

A. Indien de huurder of huurders gezamenlijk voor een verblijf in een vakantieaccommodatie hebben geboekt, en deze huurder of meerdere van deze huurders annuleren de vakantieaccommodatie, dan geldt dit als annulering van alle huurovereenkomsten. Alle huurders zijn de annuleringskosten verschuldigd zoals vermeld in de voorgaande leden van dit artikel.

B. De huurovereenkomst(en) van de overgebleven huurder(s) blijft (blijven) in stand, als deze huurder(s) dat wil (willen) en als zijn (hun) groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt.Van toepassing is dan het bepaalde in artikel 9, lid 5 sub C.

C. De huurder(s) bedoeld in artikel 9, lid 5 sub B, zullen de reissom betalen zoals vermeld in de prijstabel voor het resterende aantal huurders.

D. Voor de overgebleven huurder(s) wordt (worden) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men), in het geval dat de overgebleven huurder(s) een nieuwe huurovereenkomst in hetzelfde tijdvak en in dezelfde vakantieaccommodatie willen aangaan. 

Het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) zal nooit groter zijn dan het totaalbedrag van de oorspronkelijke reissommen voor de oorspronkelijke reizigers. 

ARTIKEL 9, LID 5

Huurder dient een annulering altijd schriftelijk of per email aan te bevestigen bij Uphill. Een annulering wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht verricht te zijn op de eerst volgende werkdag.

10. WIJZIGING, OPZEGGING DOOR UPHILL

ARTIKEL 10, LID 1

Uphill kan de huurovereenkomst op een of meer wezenlijke punten wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Er is sprake van gewichtige omstandigheden, indien de omstandigheden van zodanige aard zijn, dat van Uphill verdere gebondenheid aan de huurovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de uit de wijziging voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 10, LID 2

Binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden, moet Uphill de huurder een wijzigingsvoorstel in de vorm van de aanbieding van een alternatieve vakantieaccommodatie voorleggen, tenzij de oorzaak van de wijziging is toe te rekenen aan de huurder. De huurder heeft het recht de wijziging(en) af te wijzen. 

ARTIKEL 10, LID 3

De door Uphill aangeboden alternatieve vakantieaccommodatie dient tenminste gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een vervangende alternatieve accommodatie wordt bepaald naar de hierna genoemde omstandigheden die uit de vervangende accommodatie moeten blijken, en wordt beoordeeld naar objectieve maatstaven:

1. de ligging van de accommodatie in de plaats van bestemming;

2. de aard en klasse van de accommodatie;

3. de faciliteiten die de accommodatie biedt.

Bij de hiervoor genoemde beoordeling moet rekening gehouden worden met:

1. de samenstelling van het reisgezelschap;

2. de bijzondere, aan Uphill bekende en schriftelijk of per email bevestigde eigenschappen van de betrokken huurder(s);

3. wijzigingen of toevoegingen in de huurovereenkomst, die door de huurder verlangd zijn en door Uphill per email of schriftelijk aan de huurder zijn bevestigd.

4. persoonlijke omstandigheden van de huurder(s), die bij de totstandkoming van de huurovereenkomst door de huurder aan Uphill per email of schriftelijk als essentieel zijn meegedeeld. 

ARTIKEL 10, LID 4

Als de huurder het in lid 2 bedoelde aanbod van Uphill afwijst of als Uphill dit aanbod niet heeft gedaan, is lid 6 van toepassing. 

ARTIKEL 10, LID 5

Wegens gewichtige omstandigheden, die door Uphill aan de huurder onverwijld worden medegedeeld, mag Uphill de huurovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen. De huurder mag in dat geval de wijziging slechts afwijzen, indien deze wijziging hem tot nadeel strekt van meer dan geringe betekenis. 

ARTIKEL 10, LID 6

Als de huurder van het recht gebruik maakt om het alternatieve aanbod van Uphill of de wijziging af te wijzen, moet hij dit aan Uphill kenbaar maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht van Uphill over de wijziging, in welk geval Uphill het recht heeft de huurovereenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang. Uphill moet - op straffe van verval van zijn recht tot opzegging - de huurovereenkomst opzeggen binnen 7 werkdagen na ontvangst door de huurder van de mededeling over de wijziging. In dat geval heeft de huurder recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom (of, indien de huurder slechts en deel van de afgesproken periode van de vakantieaccommodatie gebruik kon maken, een evenredig deel van de reissom). Huurder heeft recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel. 

ARTIKEL 10, LID 7

Uphill vergoedt de door de huurder geleden schade in geval van opzegging zoals bedoeld in artikel 10, lid 6. Uphill vergoedt zojuist genoemde schade niet, indien de opzegging het gevolg is van overmacht zoals bedoeld in artikel 11, lid 4. Overboeking wordt beschouwd als een situatie van overmacht. 

ARTIKEL 10, LID 8

A. Indien bij aankomst van de huurder bij de vakantieaccommodatie of tijdens de huurperiode blijkt dat de huurovereenkomst niet, of niet gedurende de gehele afgesproken periode, uitgevoerd kan worden, neemt de huurder onmiddellijk contact op met Uphill en met de verhuurder of zijn vertegenwoordiger.

B. De verhuurder en Uphill zullen trachten de huurovereenkomst alsnog zoals afgesproken ten uitvoer te brengen. Blijkt dit niet mogelijk, dan biedt Uphill een alternatieve vakantieaccommodatie aan de huurder aan, waarbij van toepassing is artikel 10, lid 3. Indien de huurder de alternatieve vakantieaccommodatie niet aanvaardt of als een alternatieve vakantieaccommodatie niet beschikbaar is, betaalt Uphill de totale overeengekomen reissom aan de huurder terug. Ingeval het niet-uitvoeren van de huurovereenkomst betrekking heeft op een deel van de huurperiode, betaalt Uphill het op deze periode betrekking hebbende deel van de totale overeengekomen reissom aan de huurder terug.

C. Schade voor de huurder, die is voortgekomen uit het niet, of niet voor de gehele afgesproken periode, uitvoeren van de huurovereenkomst, wordt door Uphill aan de huurder vergoed, indien het niet-uitvoeren van de huurovereenkomst aan verhuurder en/of Uphill is toe te rekenen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

D. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, lid 8 sub C, geldt, dat, indien de huurder een accommodatie betrekt die niet door Uphill als alternatieve accommodatie is aangeboden, alle daaruit voortvloeiende kosten en risico’s voor rekening van de huurder zijn. 

ARTIKEL 10, LID 9

Uphill zal de huurder tijdig informeren over eventuele wijzigingen in de aankomsttijd.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

ARTIKEL 11, LID 1

Uphill is verplicht tot een uitvoer van de huurovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de huurder redelijkerwijs mocht hebben op grond van de huurovereenkomst, onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 12, 13 en 14. 

ARTIKEL 11, LID 2

Verloopt de huurovereenkomst niet overeenkomstig de in lid 1 genoemde verwachtingen, dan is de huurder verplicht dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 16 lid 1. 

ARTIKEL 11, LID 3

Verloopt de huurovereenkomst niet overeenkomstig de in lid 1 genoemde verwachtingen, dan is Uphill verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de uitvoer van de huurovereenkomst niet aan Uphill is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp Uphill bij de uitvoer van de huurovereenkomst gebruik maakt, omdat:

A. de tekortkoming in de uitvoer van de huurovereenkomst toe te rekenen is aan de huurder; of

B. de tekortkoming in de uitvoer van de huurovereenkomst niet voorzien kon worden of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de uitvoering van de huurovereenkomst betrokken is, of

C. de tekortkoming in de uitvoer van de huurovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis, die Uphill of verhuurder of een andere bij de uitvoer van de huurovereenkomst betrokken persoon niet kon voorzien of kon verhelpen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat in redelijkheid alle mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen is; of

D. de tekortkoming in de uitvoer van de huurovereenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel. 

ARTIKEL 11, LID 4

Het volgende wordt verstaan onder overmacht: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden ondanks alle voorzorgsmaatregelen. Uphill is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met winterse omstandigheden.

12. HULP EN BIJSTAND

Indien het verblijf in de vakantieaccommodatie niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de huurovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, heeft Uphill de plicht de huurder hulp en bijstand te verlenen. Indien de tekortkoming in de uitvoer van de huurovereenkomst Uphill is toe te rekenen overeenkomstig artikel 11, lid 3, zijn de uit het verlenen van de hulp en bijstand voortvloeiende kosten voor Uphill. Indien de tekortkoming in de uitvoer van de huurovereenkomst de reiziger is toe te rekenen, is Uphill slechts verplicht tot het verlenen van hulp en bijstand voor zover dat redelijkerwijs van Uphill kan worden gevergd. In dat geval zijn de uit het verlenen van de hulp en bijstand voortvloeiende kosten voor de huurder.

13. UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 13, LID 1

De aansprakelijkheid van Uphill zal beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen, wanneer Uphill aansprakelijk is voor door de huurder geleden schade op grond van artikel 11. Uphill aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering zoals bijvoorbeeld een reis -en/of annuleringskostenverzekering. 
Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

ARTIKEL 13, LID 2

De vergoeding van schade door Uphill bedraagt ten hoogste éénmaal de reissom, indien Uphill aansprakelijk is jegens de huurder voor derving van reisgenot. 

ARTIKEL 13, LID 3

De aansprakelijkheid van Uphill is, onverminderd het bepaalde in voorgaande leden in dit artikel, beperkt tot ten hoogste éénmaal de reissom.

ARTIKEL 13, LID 4

Alle opgenomen artikelen ter beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid, die in deze huurvoorwaarden zijn opgenomen, gelden ook ten behoeve van betrokken dienstverleners en hun personeel, alsmede ten behoeve van werknemers van Uphill, alsmede ten behoeve van de verhuurder, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 13, LID 5

Uphill kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Uphill gecontracteerde vakantiewoningen.
Uphill kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de huurder vrijwaart Uphill tegen aanspraken dienaangaande.

Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Uphill aangeboden accommodaties binden Uphill niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens of prijzen of type/drukfouten kan Uphill geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De (prijs)informatie op de website www.uphill.nl is leidend. Derhalve vervallen de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities van de website www.uphill.nl.

Uphill kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Uphill is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos, de gehele dag geopend of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Uphill.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegopbrekingen, bouwwerkzaamheden en activiteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stil leggen.

ARTIKEL 13, LID 6

Op alle huurovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

14. VERPLICHTING VAN DE HUURDER/REIZIGER

ARTIKEL 14, LID 1

De huurder(s) is (zijn) verplicht alle aanwijzingen van Uphill en/of van verhuurder en/of van eventuele betrokken dienstverleners na te leven ter bevordering van een correcte uitvoer van de huurovereenkomst. 

De huurder(s) is (zijn) aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen. Deze gedragingen zijn te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, huisdieren, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals elektra en dergelijke bent u als huurder volledig aansprakelijk. Uphill is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.

De huurder(s) is (zijn) verplicht een sluitende afspraak te maken met de verhuurder over het tijdstip van vertrek bij afloop van de huurperiode, onder andere om de verhuurder of een door verhuurder daarvoor aangewezen persoon in de gelegenheid te stellen de vakantieaccommodatie te inspecteren op eventuele, aan een huurder toe te rekenen, schade. 

Uphill is niet aansprakelijk voor problemen aangaande de door de huurder aan de verhuurder betaalde borgsom. 

Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

ARTIKEL 14, LID 2

Uphill en/of de verhuurder kan de huurder uitsluiten van (een deel van) het verblijf in de vakantieaccommodatie, indien de huurder zodanige hinder of last oplevert dat een goede uitvoer van de huurovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt en indien van Uphill en/of van de verhuurder in redelijkheid een nakoming van de huurovereenkomst niet kan worden gevergd. Indien en voorzover de gevolgen van de hinder en overlast aan de huurder kunnen worden toegerekend, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder. De huurder wordt restitutie van de reissom (of van een gedeelte daarvan) verleend, indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de huurder niet kan worden toegerekend.

15. RENTE- EN INCASSOKOSTEN

De huurder die niet tijdig tegenover Uphill aan zijn geldelijke verplichting heeft voldaan is over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1 % iedere maand (of een gedeelte van een maand) van de vertraging. Huurder is verder gehouden eventuele buitengerechtelijke incassokosten aan Uphill te vergoeden.

16. KLACHTEN

ARTIKEL 16, LID 1

De huurder dient een geconstateerde tekortkoming in de uitvoer van de huurovereenkomst als bedoeld in artikel 11, lid 2, zo spoedig mogelijk te melden bij de verhuurder of aan een door de verhuurder of Uphill bij de uitvoer van de huurovereenkomst betrokken contactpersoon, opdat deze zo spoedig mogelijk een passende oplossing kan treffen. De tekortkoming moet onverwijld worden medegedeeld aan Uphill op de door Uphill voorgeschreven wijze, indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het verblijf in de vakantieaccommodatie.

ARTIKEL 16, LID 2

In het geval de tekortkoming ook dan niet tot tevredenheid van de huurder wordt opgelost, dient de huurder als hij meent een klacht te hebben, deze klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de verhuurder, of bij een door de verhuurder of Uphill bij de uitvoer van de huurovereenkomst betrokken contactpersoon, of, indien dit niet mogelijk is, bij Uphill.
Uiterlijk twee weken na terugkeer in Nederland moet een klacht, die niet bevredigend wordt opgelost, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Een klacht, die de totstandkoming van de huurovereenkomst betreft, dient bij Uphill te worden ingediend binnen twee weken na de kennisname door de huurder van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft.
Achteraf, na thuiskomst is het niet meer mogelijk de problemen op te lossen.
Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld aan de verhuurder, accommodatieverschaffer, beheerder, of een contactpersoon of aan Uphill worden in Nederland niet in behandeling genomen.

17. AANSPRAKELIJKHEID ACTIVITEITEN LOKALE AGENTEN

De klant is zich bewust van het feit dat deelneming aan activiteiten van lokale agenten, voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden- , risico’s voor schadeletsel, schaden en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. Deze risico’s zijn uitdrukkelijk voor eigen rekening, ook als deze lokale agenten door Uphill ingeschakeld zijn.